NAP-bg.eu

Данаци, Осигуровки, Законодателство, Търгове
Дата и час: 27 Ное 2015, 20:59

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 6 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Данък доходите на физическите лица
МнениеПубликувано на: 10 Мар 2011, 12:09 
Offline

Регистриран на: 28 Дек 2010, 13:13
Мнения: 152
Данък върху доходите на физическите лица
Годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2010г.

За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2010 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите на физическите лица, придобити от:
........трудови правоотношения;
........друга стопанска дейност;
........наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
........прехвърляне на права или имущество;
........доходи от други източници.

Данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат отделно, с данък върху годишната данъчна основа, при данъчна ставка 15 на сто.

Срокове
........Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2010 г. е до 2 май 2011 г.
........Срокът за внасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък за довнасяне също е до 2 май 2011 г.

Вижте повече информация за Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с приложенията и указания за това как да я подадете

Важно! Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари 2011 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 2 май 2011 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.
Декларацията се подава от местни и чуждестранни физически лица, които през 2010 г. са придобили доходи:

......подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, включително за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви „е” и „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ;

.....подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;

.....подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

Местните физически лица са задължени да декларират:

1. Придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове, както и облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки «Живот».

2. Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

3. Предоставените/получените парични заеми, както следва:

а) непогасената част от предоставените парични заеми през 2010 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

б) непогасените към края на 2010 г. остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

в) непогасената част от получените парични заеми през 2010 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

г) непогасените към края на 2010 г. остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

Внимание! Чуждестранните физически лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право да изберат да преизчислят окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като в декларацията се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице.

Кога не се подава годишна данъчна декларация:

Годишна данъчна декларация не са задължени да подават физическите лица, които през 2010 г. са придобили само:
1. Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2010 г. имат само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или;

2. Необлагаеми доходи, и/или;

3. Доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:

.....доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина;

.....доходи на чуждестранни лица в случаите когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.

Годишна данъчна декларация не се подава и в случаите, когато физическото лице е регистрирано като едноличен търговец, но през 2010 г. не е осъществявало стопанска дейност и не е придобило други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация и не са получили и/или предоставили парични заеми, които подлежат на деклариране.

Декларациите се подават:

..........лично в офис на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или
..........по пощата с обратна разписка. Вижте адресите и пощенските кодове на офисите на НАП или
.........на място в 414 пощенски станции, където служител на "Български пощи" ще ви издаде входящ номер.
.........по Интернет с електронен подпис. Вижте повече за декларирането на доходите по Интернет


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Данък доходите на физическите лица
МнениеПубликувано на: 06 Апр 2011, 07:31 
Offline

Регистриран на: 28 Дек 2010, 13:13
Мнения: 152
До 2 май трябва да се внесе и дължимият данък за довнасяне по декларациите за доходите. От НАП напомнят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета, е необходимо да се напише точната дължима сума, кода за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящия номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането (1. 01. 2010 - 31. 12. 2010).


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Данък доходите на физическите лица
МнениеПубликувано на: 06 Апр 2011, 07:33 
Offline

Регистриран на: 28 Дек 2010, 13:13
Мнения: 152
Документите който следва да приложите са следните;

..служебни бележки за доходи от трудови правоотношения. Издават се от Вашия работодател;

…..служебни бележки за доходи от извънтрудови правоотношения и от друга стопанска дейност. Издават се основно от платеца на доходи по извънтрудови правоотношения;

…..копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК. Този документ се прилага към декларацията на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които имат право да намалят годишната си данъчна основа с 7920 лв.;

…..копия на документите, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране – когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране направени през 2010 г. по реда на § 9 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване;

….копие на документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчното облекчение за дарения, и копие на документ, удостоверяващ че предметът на дарението е получен, както и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач (когато дарението е в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство) – в случаите, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за дарения, направени през 2010 г.;

…. документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище, както и писмена декларация от съпруга/та, че през 2010 г. няма да ползва данъчното облекчение - в случаите, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за млади семейства;

… справка или справки за окончателния размер на осигурителния доход за минали години - когато с годишната данъчна декларация за 2010 г. се декларират доходи, получени за извършена дейност през минали години и лицето подава коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

…..удостоверение за размера на внесения данък в чужбина, издадено от компетентните власти на другата държава - когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава;

…..удостоверение за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, издадено от компетентните власти на другата държава;

…..документ за дължимия патентен данък, издаден от компетентната община или копие на документи, удостоверяващи размера на внесения патентен данък – когато през 2010 г. физическото лице е преминало от облагане с патентен данък към облагане по общия ред.

…..Едноличните търговци прилагат към декларацията годишен отчет за дейността – това е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Данък доходите на физическите лица - удължават
МнениеПубликувано на: 03 Май 2011, 14:50 
Offline

Регистриран на: 28 Дек 2010, 13:13
Мнения: 152
Удалжават срока за представяне на служебна бележка с две седмици.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Данък доходите на физическите лица
МнениеПубликувано на: 24 Юни 2011, 07:59 
Offline

Регистриран на: 28 Дек 2010, 13:13
Мнения: 152
Ако през 2010 е сменян работодателя , трябва ли да се подава бележка ?

Към 31 декември 2010 съм имал трудов договор !


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Данък доходите на физическите лица
МнениеПубликувано на: 31 Окт 2011, 18:35 
Offline

Регистриран на: 28 Дек 2010, 13:13
Мнения: 152
Ако сте останали без работа през 2010г. бегайте у НАП не е шега.
Имате седмица - после глобяват.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 6 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи НАП бг форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
НАП ФорумphpBB ©
Преведено от: SEO
phpBB SEO